راهکارهای شرکتی

راهکارهای تامین مالی
راهکارهای استراتژیک
راهکارهای سیستمی هوشمند

نوآوران امین با استفاده از سامانه‌های هوشمند خود ابتدا وضعیت مالی و اقتصادی شرکتی را بررسی کرده و بر این اساس شیوه‌های مناسب تامین مالی را به شرکت‌های سرمایه‌پذیر پیشنهاد مینماید.
طی سال‌های فعالیت شرکت، سامانه‌های هوشمندی در حوزه شرکتی توسط نوآوران امین طراحی و عرضه گردیده است، از جمله:

سامانه هوشمند تحلیل بنیادی
سامانه تحلیل مالی هوشمند

با کمک سامانه‌های تخصصی و و سابقه درخشان در ارائه خدمات راهکارهای شرکتی به شرح زیر ارائه می‌گردد:

ارائه راهکارهای تامین مالی در بازارهای مالی (راهکارهای “مشارکتی” در کنار راهکارهای “قرضی”)
ارائه راهکارهای استراتژیک (مشتمل بر تدوین برنامه کسب و کار، تدوین طرح‌های امکان‌سنجی، تدوین چارچوب مشارکت‌های استراتژیک، مشاوره مالی و ریسک، مشاوره ادغام و تملیک و ...)
بازگشت

راهکارهای سرمایه‌گذاری

سبدگردانی
پیشنهاد و ارزیابی پورتفوی
سامانه ویژه معامله‌گران حرفه‌ای

سرمایه گذاری موفق در بازارهای مالی نیازمند دانش و تخصص مالی و سرمایه گذاری است٫ نوآوران امین با استفاده از سامانه های هوشمند حوزه سرمایه گذاری از یک طرف به شناسایی حوزه‌های سرمایه گذاری(همچون سبدگردانی٫ مشاوره سرمایه گذاری٫ ارزش گذاری٫ اصلاح و بهینه سازی سبدها و صندوق‌های سرمایه گذاری و ... طی سال‌های فعالیت شرکت٫ سامانه هوشمندی در حوزه سرمایه‌گذاری توسط نوآران امین طراحی و عرضه گردیده است٫ ازجمله:

سامانه هوشمند تحلیل بنیادی
سامانه سرمایه گذاری P/NAV
بازگشت